Ốm đau và không có giấy tờ?

MẠNG LƯỚI Y TẾ (MEDINETZ) HALLE CAN THIỆP GIÚP ĐỞ KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ VÀ GIỮ BÍ MẬT DANH TÍNH CHO NHỮNG NGƯỜI NHẬP CƯ KHÔNG CÓ GIẤY TỜ LƯU TRÚ HỢP PHÁP VÀ / HOẶC KHÔNG CÓ BẢO HIỄM Y TẾ.


0152/15930043


Ludwigstraße 37
06110 Halle